Garageföreskrifter

Luxgaragets Samfällighetsförening | Föreskrifter för garageplats

Användandet av garageplatsen regleras huvudsakligen i det avtal om garageplats som tecknas mellan parkeringshyresgäst (parkör) och respektive bostadsrättsförening.

Parkör får inte överlåta hyresrätten eller hyra ut garaget/garageplatsen i andra hand utan respektive bostadsrättsförenings styrelses medgivande.

1. Parkering i garageplanet får endast ske på markerad, numrerad och uthyrd plats.

2. På en garageplats får endast parkeras ett motorfordon (bil eller motorcykel) som är brand- och stöldförsäkrat. Fordon får inte vara uppställt på domkraft, bockar el. dyl.

3. Elbilar/Laddhybrider får endast laddas på därför avsedda platser med laddbox.

4. Laddning av Bil/MC batteri från garagets vägguttag är förbjudet.

5. Vid städning eller annat underhåll av garaget på styrelsens anmodan ska garageplatsen frigöras. Luxgaragets Samfällighetsförening och respektive Bostadsrättsförening friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå om fordonet ej har flyttas efter uppmaning.

6. Enligt gällande brandföreskrifter får gasbehållare, sprayburkar och brandfarliga vätskor ej förvaras i öppna garageplan. Användandet av reparationsverktyg som t.ex. svetsaggregat och lödverktyg är förbjudet. Reservdunk skall förvaras i låst fordon.

7. Rökning är absolut förbjuden.

8. Fordonstvätt och motortvätt är ej tillåten.

9. Endast smärre, akuta reparations- eller justeringsarbeten får utföras som t. ex. däckbyte på grund av punktering och byte av tändstift.

10. Förvaring av fordonstillbehör, däck, reservdelar och andra lösa föremål är ej tillåten.

11. Parkören svarar för alla skador inom garaget (inkluderande läckage av olja el. dyl.) som vållas av innehavaren, dennes hushållsmedlemmar eller av denne anlitade personer, samt att bekosta eventuell sanering som föreningen tvingas genomföra till följd av detta.

12. Parkören ansvarar  för att säkerställa att obehöriga inte släpps in i garaget vid in och ut passage. Garagetagg eller fjärrkontroll får ej lämnas ut till obehöriga.

13. Ingen annan verksamhet får förekomma än parkering.

14. I allt övrigt gäller Jordabalkens regler om lokalhyra (JB 12:56 o. följ.) innebärande bl. a. att garageplats endast får användas för avsett ändamål, att god sed i hyresförhållande skall iakttagas och att ev. tvister mellan Föreningen och parkören skall hänskjutas till hyresnämnd.

Dessa föreskrifter är antagna av Luxgaragets Samfällighetsförenings styrelse och gäller tills vidare.

Besöksräknare

27 198 besökare sedan 2020-06-28

Arkivet